Достовірний факт

Площа поверхні всіх капілярів, що знаходяться в організмі дорослої людини, становить 6300 квадратних метрів.

Коефіцієнт резистентності (КР), або лімфоцитарний кое­фіцієнт (ЛК), або сумарний показник неспецифічної реактивнос­ті (СПНР)

style="text-align: justify;">Коефіцієнт резистентності (КР), або лімфоцитарний кое­фіцієнт (ЛК), або сумарний показник неспецифічної реактивнос­ті (СПНР) Л. X. Гаркаві (1990, 1998), або індекс співвідношення лімфоцитів до сегментоядерних нейтрофілів (ІСЛС), або індекс адаптації, або індекс стресу, що визначає рівень реактивності та адаптаційного потенціалу:

class="module-yellowbg" style="text-align: center;">Лі/С

style="text-align: justify;">Згідно зі значенням цього показника встановлюють тип адаптацій­них реакцій організму:

style="text-align: justify;">1. фізіологічні реакції:

style="text-align: justify;">1.1. реакція активації (0,32-0,51 ум. од.);

style="text-align: justify;">1.2. реакція тренування (> 0,51 ум. од.);

style="text-align: justify;">2. патологічні реакції— реакція стресу (від 0,07 до 0,31 ум. од.).

Скринінговий імуногенезний спосіб оцінки стану імунітету (Фролов О. К. та співавт., 2006).

 

style="text-align: justify;">Автори запропонували скринінговий імуногенезний підхід до оцін­ки стану імунітету за аналізом інтенсивності новоутворення активова­них лімфоцитів та напрямку їхньої міграції в організмі, який базується на тестуванні залишкових ознак активації попереднього імуногенезу.

style="text-align: justify;">До активованих класів лімфоцитів (КЛ) відносяться: 1) цитомор- фометричні класи, до яких належать лімфоцити з діаметром клітини до 6,5 мкм - постпроліферативні диференційовані лімфоцити з ви­сокою міграційною здатністю (КЛ < 6,0 мкм), і частина лімфоцитів

style="text-align: justify;">з діаметром більше 10,0 мкм — незрілі лімфоцити з ознаками бласт- ності як показник зсуву імуногенезу вліво (КЛ > 10,0 мкм); 2) (ЕБ) - лімфоцити, що прикріпили 8 і більше еритроцитів барана ^ допролі- феративні активаційні клітини (КЛ>8 ЕБ); 3) КЛ з інтенсивнісш люмінесценції у спектрі 640 нм і більше 0,6 ум. од. (І 640 нм) із засто­суванням акридинового оранжевого - показник активації на всіх стаді­ях імуногенезу (активаційні, постпроліферативні клітини).

style="text-align: justify;">За динамікою наявності або відсутності тенденції до нормалізації показників активованих лімфоцитів у крові хворих можна прогнозува­ти ускладнення хірургічного лікування, призначення імуномоделюю- чої терапії (вибіркова імуностимуляція, імунодепресія та імуномодуляція) та контролювати її ефективність.