Достовірний факт

У людини в носі перебуває порядку 16 мільйонів нюхових клітин. Для порівняння, у собаки аналогічних клітин в 10-20 разів більше.

Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) Я. Я. Кальф-Каліфа

Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) Я. Я. Кальф-Каліфа (1941), що характеризує реакцію системи крові й може бути ви­користаний як непряма ознака стану імунокомпетентної системи та її реактивності:

ЛІІ=(4 х Мі + 3 х Ю + 2 х П + С) х (Пл + 1) / (Лі + Мо) х (Е +1)

де Мі - мієлоцити, Ю- юні нейтрофіли (або метамієлоцити), П - па- личкоядерні, С— сегментоядерні, Пл - плазмоцити, Мо — моноцити Лі - лімфоцити, Е- еозинофіли.

Позитивною якістю ЛІІ є можливість переводу показників гемограми в числові показники, що відображають інтоксикацію та недо­статність імунітету.

Підвищення ЛІІ відбувається при зниженні еозинофілів, при під­вищенні сегментоядерних, паличкоядерних та юних нейтрофільних гранулоцитів, появою плазматичних клітин (реакція кровотворного паростка на запалення) або зниження вмісту лімфоцитів та моноци­тів (клітинних факторів гуморального імунітету та мононуклеарно-макрофагальної системи).

Високі показники ЛІІ на фоні лейкопенії розглядають як симптом токсичного ураження кісткового мозку.

За нормальні значення приймають показник ЛІІ до 1,0 ум. од. (0,3- . 1,5 ум. од.).

Підвищення ЛІІ до 3,0 ум. од. свідчить про сформований інфекційний процес, значення ЛІІ в межах 4,0-9,0 ум. од. - про значний бакте­рійний (мікробний) компонент інтоксикаційного синдрому.

Градація ступеня важкості ендогенної інтоксикації (И. Н. Большаков и соавт., 1991): легкий ступінь важкості (ЛІІ до 2,0 ум. од.), се­редній ступінь важкості (ЛІІ 2,1-7,0 ум. од.), важкий ступінь важкості (ЛІІ 7,1-12,0 ум. од.), термінальний ступінь важкості інтоксикації (ЛІІ>12,1 ум. од.).

Поряд з оцінкою синдрому ендогенної токсемії за динамікою змін ЛІІ Кальф-Каліфа є можливість оцінити ступінь недостатності імуні­тету як компонента поліорганної недостатності (ЧаленкоВ. В., 1998; Сперанский И. И. и соавт., 1999; Мунтян С. О., Бондаренко Ю. В., 2007):

  1. задовільна функція (ЛІІ = 0,5—2,0 ум. од.);
  2. компенсована недостатність (Ж = 2,1-7,0 ум. од.) - наявність місцевого гнійно-запального захворювання або ускладнення без бак­теріемії та тенденції до поширення після хірургічного лікування на тлі адекватної антибактеріальної терапії;
  3. декомпенсована недостатність (ЛІІ = 7,1-12,0 ум. од.) - наяв­ність місцевого гнійно-запального захворювання без бактеріемії, але з тенденцією до поширення на фоні хірургічного лікування та анти­бактеріальної терапії, субфебрильна температура та нормальний ЛІІ при недренованому гнійному вогнищі;
  4. неспроможність імунокомпетентної системи (ЛІІ >12,1 або < 0,5 ум. од.) - наявність бактеріемії або септикопіємії (метастатичні гнійні вогнища), відсутність лихоманки та нормальний ЛІІ при недре­нованому гнійному вогнищі, інфекційно-токсичному (септичному) шокові.
  5. 1.1.Спосіб діагностики порушення детоксикуючої функції ле­гень при критичних станах і сепсисі (Нестеренко О. М)

Спосіб передбачає дослідження крові пацієнта з кількісною оцін­кою змін показників у крові, що припливає до легень, та у крові, що відпливає від легень, з одночасним обчисленням та порівнянням ЛІІ Кальф-Каліфа в капілярній та венозній крові, причому за нормальні приймають значення індексів від 0,5 до 1,5, і при значеннях індексів у капілярній крові, що перевищують норму, але нижчих, ніж у венозній крові, діагностують спроможність детоксикуючої функції легень, при рівних, але підвищених значеннях індексів діагностують компен­совану недостатність детоксикуючої функції легень, при значеннях індексів у капілярній крові, що перевищують норму, але вищих, ніж у венозній крові, діагностують декомпенсовану недостатність де­токсикуючої функції легень.