Достовірний факт

Самими більшими хірургічними інструментами є інструменти для абдомінальної хірургії, випущені компанією Еббі в Гінгфорде, Ессекс, в 1968 році. Їхня вага рівна 5 кілограмам.

Лізосомально-катіонний тест

Тест дозволяє оцінити активність кисненезалежного механізму бактерицидності фагоцитів за рівнем катіонних білків у лізосомах, які здатні знешкоджувати фагоцитовані бактерії. Катіонні білки - це мо­дифікатори дихальних та ферментативних процесів у фагоциті, медіа­тори запалення. Уміщуючись у лізосомах нейтрофілів та еозинофілів, катіонні білки є маркерами клітин гранулоцитарного ряду. Високий рівень вмісту катіонних білків у фагоцитах є сприятливою прогнос­тичною ознакою при запальних процесах, засвідчуючи високу бакте­рицидність фагоцитів.

Вміст катіонних білків у гранулоцитах визначають напівкількісним способом за формулою В. Е. Пигаревского (1988):

СЦКкб = (3 х а + 2 х б + 1,5 х в + 1 х г + 0,5хд + 0 х е) /100

де СЦК кб — середній цитохімічний коефіцієнт катіонних білків, а - е — кількість однотипних клітин з певним ступенем забарвленості цитоплазми барвником (міцний зелений), 0 — відсутність забарвлення

цитоплазми та лізосомальних гранул, 0,5- наявність у цитоплазмі поодиноких забарвлених гранул, 1 - половина цитоплазми заповнена світлозабарвленими гранулами, 1,5- цитоплазма рівномірно заповне­на гранулами, забарвленими у світло-зелений колір (трапляються по­одинокі темно-зелені гранули), 2- цитоплазма містить 1/3 темно-зеле­них гранул, 3 - цитоплазма вміщує 2/3 темно-зелених гранул.

У нормі СЦК кб у дорослих дорівнює 1,5-1,7 ум. од.

За аналогічним принципом здійснюють одночасне визначення клі­тин гранулоцитарного та лімфоїдного ряду (Пигаревский П. В., Загольская В.Н., 1999) та вміст катіонних білків у тканинних грануло­цитах (Пигаревский П. В. и соавт., 2001).