Достовірний факт

60% людей намагаються перемогти стрес, поїдаючи велику кількість шоколаду.

Рівень лейкоцитів периферійної крові та значення еозинофілів крові (Білоокий В. В., 2008; Роговий Ю. Є., Білоокий В. В., 2008; Саволюк С. І. та співавт., 2013)

Спосіб діагностики ступенів тяжкості жовчного перитоніту (Біло­окий В. В., 2008) передбачає стратифікацію за двома критеріями (рі­вень периферійного лейкоцитозу та еозинофілії): лейкоцитоз (Гіга/л):

І ступінь — 6,0-8,2; II — 8,3-9,5; ІІІА - 9,6-12,0; ІІІБ — 8,0-4,0), еозино­філи (%: I, II, ІІІА ступінь - 1-2; ІІІБ - 3-5).

Спосіб діагностики ІІІБ ступеня тяжкості жовчного перитоніту (Роговий Ю. Є., Білоокий В. В., 2008) передбачає динамічну реєстра­цію периферійного лейкоцитозу й рівня еозинофілів та встановлення ІІІБ ступеня за фактом початку зниження лейкоцитів після досягнен­ня ними максимального рівня та старту зростання еозинофілів у крові (реєстрація та побудова графічних зображень з динамічним їх порів­нянням).

Спосіб скринінгової діагностики пошкодження порожнистого ор­гана при закритій травмі живота (Саволюк С. І. та співавт., 2013) пе­редбачає визначення показника лейкоцитозу в периферійній крові впродовж перших 24 годин з моменту отримання закритої травми жи­вота - при госпіталізації та в процесі динамічного спостереження кож­ні 4 години. Якщо рівень лейкоцитозу становить більще або дорівнює 12,5 х 109/л, то про­довжують динамічне неінвазивне спостереження впродовж 48 годин з моменту госпіталізації; якщо рівень лейкоцитозу становить 16,6 х 109/л, то є необхідність термінового використання методів інвазивного діагностичного моніторингу (лапароцентез та лапароскопія з мікроскопією аспірату з черевної порожнини після перитонеального лаважу); якщо рівень лейкоцитозу становить ≥ 16,7 х 109/л, то встанов­люють показання для ургентної лапароскопії для остаточної верифіка­ції діагнозу та визначення показань до діагностичної лапаротомії.