Достовірний факт

В організмі дорослої людини 5-6 літрів крові. За одну хвилину вся ця кров три рази проходить повне коло по організму людини.

Методика визначення ендотоксикозу за рівнем лейкоцитолізу в аутологічній плазмі

Для досягнення високої інформативності в діагностиці токсикозу доцільно поєднувати кількісні та якісні методи дослідження. Особливої уваги заслуговує методика визначення рівня токсикозу на основі якісного цитолюмінесцентного аналізу реакції лізису ізольованих лейкоцитів в аутологічній плазмі крові.

Важливою особливістю методики є можливість спостерігати і оці­нювати цитотоксичну реакцію живих і персистуючих клітин. При цьо­му завжди враховують фазність деструктивного процесу - від руйнації зовнішньої оболонки клітини і виходу зсередини лізосомних гранул до фрагментації ядерної субстанції і повного цитолізу.

Незважаючи на якісну оцінку тестової реакції, висока чутливість та ілюстративність методики при достатньому рівні технологічності, точності і відтворюваності виводять її у ряд високоінформативних тестів діагностики ендотоксикозу.

Слід зазначити, що патогенетична сутність ініційованого токси­нами лейкоцитолізу в організмі невиправдано залишається поза ува­гою клініцистів. Адже взаємодія лейкоцитів з токсичним субстратом тією чи іншою мірою завжди супроводжується втягненням компо­нентів комплементу, медіаторів запалення та імунітету, активацією системи кінінів, масивним вивільненням клітинних протеаз, аніонних та катіонних білків, простагландинів, вазоактивних амінів та ін­ших біологічно активних речовин. Внаслідок лавиноподібного види­ву на організм цього багатокомпонентного цитопатичного процесу розвиваються деструктивні явища, тяжчає клінічний перебіг основного захворювання. У схожій ситуації саме цю методику варто вико­ристовувати як для експрес-діагностики ендотоксемії, так і для ди­намічних спостережень. Наприклад, методика з успіхом може бути використана з метою оцінки ефективності детоксикаційної терапії, отримання необхідної інформації для формування прогностичного висновку.

Хід дослідження. Краплину (0,05 мл) нестабілізованої крові з пальця наносять на предметне скло й відразу змішують із рівним об’ємом розчину флюорохрому АО у розведенні 1:5000 на ізотоніч­ному розчині хлориду натрію (pH6,5), покривають скельцем та витри­мують протягом 2 годин у термостаті при 37 °С. Досліджують у полі зору люмінесцентного мікроскопа, звертаючи увагу на форму клітин, їхні розміри, яскравість і колір люмінесцентного світіння.

Протягом двохгодинної інкубації токсини крові викликають різні за інтенсивністю та якісними проявами процеси цитодеструкції у ви­гляді типової реакції лейколізису, яка, проте, має чітко окреслені особ­ливості, визначені методичними перевагами люмінесценції живих і персистуючих клітин.

Крім якісних цитопатичних змін, оцінку реакції токсино-модульо- ваного лейкоцитолізу визначають і за напівкількісними критеріями - на основі вирахування в мікропрепараті відсотка ушкоджених клітин за схемою:

Число

пошкоджених клітин, %

Ступінь

цитодеструкції

Умовні

позначення

реакції

Ступінь

ендотоксикозу

До 10 незначний ± 0
11-20 помірний + 1-й
21-30 виражений ++ 2-й
31 і більше різко виражений +++ 3-й